ONLINE STORE VOOR VITAMINE EN SUPPLEMENTEN

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring Praktijk Ernst Fysiotherapie

De behandelaars van onze praktijk gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De website van Ernst Fysiotherapie maakt geen gebruik van cookies.

Doelen van de gegevensverwerkingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een digitaal medisch dossier aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden onder andere gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

-Financiële afhandeling. Na een consult krijgt u een factuur, deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar, vergoeding vindt plaats vanuit het aanvullend pakket en wisselt per verzekeraar. Voor de factuur worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt. Dit is bepaald in de WGBO.

-Overige doelen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling. Dit is bepaald in de WGBO.

Indien wij uw gegevens gebruiken voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend ook weer intrekken.

Informatieplicht van patiënt

Vanuit de WGBO wordt van patiënten verwacht dat zij hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de klachten waarvoor zij willen worden behandeld. Alleen op basis van juiste informatie kunnen uw behandelaars snel een diagnose stellen en op basis daarvan goede zorg verlenen.

Uitwisseling van uw gegevens

Wij kunnen medische gegevens opvragen bij uw huisarts of medisch specialist, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij ons. Wij kunnen ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist. Dit is ook het geval indien u in overleg door ons wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling. Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de Europese Unie), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Geheimhouding

Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mogen bespreken met anderen. Wij mogen uw persoonsgegevens wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig in een digitale omgeving worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek indienen bij de praktijk. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt indienen per post of e-mail via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

-Recht op inzage: U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Dit kan op afspraak bij ons in de praktijk.

Recht op correctie/aanvulling: Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.

-Recht op verwijdering: U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen.

-Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen, die bij ons worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. De gegevens worden geleverd in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek.

Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens: In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

-Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is bij onze praktijk niet van toepassing.

Recht op een menselijk blik bij geautomatiseerde individuele besluitvorming: Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Kosten

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dit is alleen het geval als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is, mogen wij uw verzoek ook weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met ons.

Ernst Fysiotherapie

Adres: Lijnbaansgracht 173, 1016 VZ Amsterdam

E-mail: ernst@ernstfysiotherapie.nl

Telefoon: +31649659335

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ernst den Hertog